Doradcy kredytowi są ekspertami w dziedzinie finansów

0
doradca finansowy

Doradcy kredytowi są ekspertami w dziedzinie finansów i udzielają wskazówek osobom, które potrzebują pożyczki lub kredytu hipotecznego. Współpracują z bankami, instytucjami finansowymi i innymi pożyczkodawcami, aby ocenić zdolność kredytową danej osoby.

Doradca kredytowy to także konsultant finansowy, który udziela ludziom porad dotyczących ich finansów. Zwykle oferują tego typu usługi za opłatą, ale mogą być bezpłatne dla niektórych osób, które kwalifikują się do pomocy.

Szukasz doradcy kredytowego? Wejdź na stronę https://tomaszwostal.pl, chętnie pomogę Klientom indywidulanym oraz firmowym z całej Polski!

Doradcy kredytowi to profesjonaliści, którzy pracują dla banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i innych instytucji finansowych. Pomagają klientom znaleźć odpowiedni kredyt lub kredyt hipoteczny, a także doradzają, jak poprawić zdolność kredytową.

Do głównych obowiązków doradcy kredytowego należy:

– Doradzaj klientom, jaki rodzaj pożyczki lub kredytu hipotecznego powinni wziąć w oparciu o ich potrzeby i okoliczności.

– Pomóż klientom poprawić ich zdolność kredytową, dostarczając informacji o tym, jak spłacić długi, zarządzać kartami kredytowymi i uniknąć bankructwa.

– Doradztwo w zakresie planowania finansowego, takie jak oszczędzanie na emeryturę, kupowanie ubezpieczenia i zarządzanie inwestycjami.

– Edukuj klientów na temat ryzyka związanego z zadłużeniem i udzielaj wskazówek, jak wyjść z długów, jeśli już w nim tkwią.

Doradca kredytowy to osoba, która doradza konsumentom, jak poprawić ich zdolność kredytową i uniknąć pułapek związanych ze złym kredytem.

Doradcy kredytowi od wielu lat pomagają ludziom w ich finansach i pożyczkach. Zapewniają dogłębne porady i wskazówki, co zrobić z pożyczkami, kredytami hipotecznymi i innymi rodzajami spraw finansowych.

Niektórzy doradcy kredytowi są zatrudniani przez banki jako część ich personelu. Inni to niezależni konsultanci, którzy pracują na podstawie umów dla różnych banków i firm.

Doradca kredytowy to osoba przeszkolona i wykwalifikowana do doradzania ludziom w zakresie ich sytuacji finansowej. Ocenią aktualną sytuację finansową klienta i przedstawią rekomendacje, jak najlepiej zarządzać swoimi finansami.

Rolą doradcy kredytowego jest doradzanie, jak najlepiej zarządzać finansami osobistymi, ale nie świadczy on żadnych bezpośrednich usług finansowych. Rola doradcy kredytowego nie polega na mówieniu ci, co kupić, ale na doradzaniu, co może być dobre w twojej sytuacji.

Doradcy kredytowi to wykwalifikowani specjaliści, którzy pomagają ludziom w ich potrzebach finansowych. Można je znaleźć w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i innych instytucjach finansowych. Oferują porady ludziom w zakresie ich pożyczek, kredytów hipotecznych i innych decyzji finansowych.

Doradca kredytowy to osoba, która pomaga ludziom w ich finansach. Mogą pomóc Ci znaleźć najlepsze dostępne produkty i usługi finansowe.

Mogą również pomóc Ci poprawić zdolność kredytową, dzięki czemu masz większe szanse na otrzymanie pożyczki i kredytu hipotecznego.

Niektóre osoby wybiorą doradcę kredytowego, ponieważ potrzebują porady na temat swoich finansów osobistych i aktywów, takich jak inwestycje lub planowanie emerytalne.

Chcesz mieć skuteczny marketing? RIKONA to marketingowe wsparcie Twojego biznesu i rozwiązanie wszystkich problemów związanych z niską sprzedażą.

Inni wybiorą ich, ponieważ potrzebują porady na temat finansów swojej firmy, takich jak zarządzanie płacami lub zarządzanie przepływami pieniężnymi.

Doradca kredytowy może również pomóc w planowaniu podatkowym, planowaniu nieruchomości i zarządzaniu majątkiem.

Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń

0
Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń

Stowarzyszenia oraz fundacje, chociaż pozostają organizacjami pozarządowymi (inaczej określanymi jako organizacje społeczne czy też pożytku publicznego), są zobligowane do prowadzenia rachunkowości. Obowiązek ten dotyczy także podmiotów, których finansowanie pochodzi jedynie ze składek członkowskich. W jaki sposób prowadzona powinna być księgowość dla fundacji i stowarzyszeń, by była zgodna z obowiązującymi przepisami?

Czym są stowarzyszenia i fundacje?

Zarówno stowarzyszenia rejestrowe, jak i fundacje należą do grupy organizacji pożytku publicznego, które posiadają osobowość prawną. Oba podmioty, chociaż sprawiają wrażenie działających bardzo podobnie, różnią się od siebie kilkoma elementami:

  • stowarzyszenie – można określić jako zrzeszenie osób o wspólnym celu, jakim może być chociażby budowa nowego obiektu kulturowego czy parku rekreacyjnego dla mieszkańców osiedla,
  • fundacja – również tworzona przez grupę ludzi; organizację tę powołuje fundator, odpowiedzialny jednocześnie za określenie celu działania, na który to przekazuje określoną część swojego majątku; cele fundacji powinny mieć charakter bardziej ogólnospołeczny.

Ustawa o rachunkowości nakłada tak na stowarzyszenia, jak i fundacje obowiązek prowadzenia rachunkowości. 

Polityka rachunkowości w NGO 

Stowarzyszenia i fundacje, nazywane w skrócie organizacjami NGO (z ang. non-government organization), muszą zgodnie ze wspomnianą ustawą opracować indywidualną politykę rachunkowości. W takim dokumencie konieczne jest wskazanie zasad finansowych organizacji. W ramach polityki podawane są informacje odnoszące się do planu kont czy metody księgowania przyjętej w konkretnym przypadku. Ze względu na stopień złożoności dokumentu tego rodzaju, najlepszym rozwiązaniem jest zwykle zlecenie opracowania go specjaliście księgowości.

Przygotowana polityka rachunkowości podlega następnie analizie ze strony zarządu organizacji pożytku publicznego. Po akceptacji wszystkich przedstawicieli może zostać wprowadzona oficjalnie do użytku. Uwaga! Nie można zapominać o zapisaniu w dokumencie informacji dotyczących osób, które zostają uprawnione do podpisywania dokumentacji rachunkowej i kontrolowania jej.

Prowadzenie rozliczeń księgowych w organizacjach pożytku publicznego

Co do zasady organizacje pożytku publicznego mogą zdecydować się na jeden z dwóch modeli prowadzenia rozliczeń rachunkowych:

  • pełną księgowość – to jest prowadzenie rachunkowości w oparciu o ustawę,
  • uproszczoną księgowość – prowadzoną z wykorzystaniem zasad ewidencji przychodów i kosztów (ta forma jest dostępna od kilku lat, wcześniej wszystkie OPP obowiązywała księgowość pełna).

Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń dotyczy również tych, których przychody przekraczają rocznie 100 tysięcy złotych. Wraz z prowadzeniem pełnej księgowości NGO zobowiązane są do sporządzania ewidencji środków trwałych, a do ich obowiązków należy ponadto składanie sprawozdań finansowych według odrębnego wzoru. Ponieważ organizacje pożytku publicznego mogą do tego korzystać z szeregu zwolnień podatkowych czy uproszczeń w rozliczeniach finansowych, a jednocześnie objęte są zasadami ustawy o rachunkowości, księgowość takich podmiotów określana jest jako skomplikowana i wymagająca ponadprzeciętnej wiedzy rachunkowej. Z tego względu większość fundacji i stowarzyszeń decyduje się na zlecenie tego obowiązku doświadczonym księgowym.

Pewnym ułatwieniem może okazać się prowadzenie księgowości uproszczonej dla OPP, jednak z tego przywileju korzystają jedynie organizacje o mniejszym zasięgu i tym samym niższych przychodach. Organizacja, która jest upoważniona do skorzystania z tej formy może zrezygnować z części skomplikowanych procedur księgowych, a do tego nie jest zobowiązana do corocznego sporządzania sprawozdań finansowych. Nadal jednak, biorąc pod uwagę konieczność rozliczania przychodów z różnych źródeł (na przykład z dotacji czy zbiórek), warto także uproszczoną rachunkowość OPP oddać w ręce specjalisty – tj. https://biuro-ksiegowe-liber.pl/

Kto może zostać wpisany na listę Krajowego Rejestru Długów?

0
Kto może zostać wpisany na listę Krajowego Rejestru Długów

KRD to Krajowy Rejestr Długów, który działa jako biuro informacji gospodarczej gromadzące i udostępniające dane dotyczące sytuacji finansowej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do Biura Informacji Kredytowej BIK, jego zasoby obejmują wyłącznie zaległości i zadłużenia. KRD nie zawiera więc informacji dotyczących regularnych spłat, które pozytywnie wpływają na historię kredytową.

Wpisanie do rejestru KRD

Dłużnik nie trafia do rejestru KRD automatycznie, ponieważ musi zostać zgłoszony przez wierzyciela. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Poza zgłoszeniem wierzyciela, przekazanie wpisu na listę KRD wymaga też spełnienia innych warunków. W przypadku konsumentów, powstałe zobowiązania muszą mieć określony stosunek prawny. Zadłużenie powinno wnosić co najmniej 200 złotych i pozostawać niespłacone od minimum 30 dni, a od wysłania wezwania do zapłaty musi opłynąć przynajmniej miesiąc. Od wystąpienia wymagalności zobowiązania nie może upłynąć okres 6 lat, a w przypadku orzeczeń sądowych 6 lat od dnia stwierdzenia danego roszczenia. Aby konsument trafił na listę KRD, wszystkie te warunki muszą zostać spełnione. W przypadku dłużników niebędących konsumentami, wytyczne są nieco inne. Zobowiązanie musi powstać w wyniku umowy powiązanej z realizacją konkretnej działalności gospodarczej, a także powinno wynosić minimum 500 złotych i być wymagalne od przynajmniej 30 dni. Od wysłania wezwania do zapłaty musi minąć co najmniej miesiąc.

Dane w rejestrze Krajowego Rejestru Dłużników

Jeżeli dane osoby zadłużonej trafiły do rejestru KRD, powinna ona jak najszybciej spłacić wszystkie swoje zobowiązania. Po dokonaniu opłaty wierzyciel zobowiązany jest do usunięcia negatywnych informacji z rejestru, co odbywa się w ciągu 14 dni. Dane w KRD są aktualizowane wówczas, gdy zobowiązanie zostanie spłacone częściowo lub wygaśnie całkowicie, informacje są błędne lub ich zakres ulega zmianie. Krajowy Rejestr Dłużników może usunąć adnotację o osobie zadłużonej wyłącznie po otrzymaniu odpowiedniego wniosku od wierzyciela. W bazie tej znajdują się jedynie aktualne informacje dotyczące zadłużeń, dlatego nie występują w niej dane związane z historią spłaconych zobowiązań. Jeżeli osoba zadłużona nie ureguluje wszystkich kwot, dane przekazane przez wierzyciela mogą widnieć w bazie przez nawet 10 lat. W przypadku potrzeby zaciągnięcia kolejnego zobowiązania, optymalnym rozwiązaniem jest wówczas kredyt przez internet bez zaświadczeń o dochodach. Taką pożyczkę można uzyskać bez weryfikacji w bazie KRD, dlatego często korzystają z niej osoby zadłużone. Zaciągając szybki kredyt online bez zaświadczeń warto jednak pamiętać, że brak jego spłaty będzie prowadził do zamieszczenia stosownego wpisu w rejestrze. W praktyce każda pożyczka bez udokumentowanych dochodów udzielana jest z pominięciem weryfikacji w bazach, jednak wciąż uprawnia wierzyciela do dochodzenia roszczeń w przypadku braku regularnego uiszczania rat przez pożyczkobiorcę.

Wpisanie do rejestru KRD

Aktywny wpis na liście KRD a brak zadłużenia

W niektórych sytuacjach konsument lub przedsiębiorstwo widnieją w rejestrze KRD, nawet jeżeli nie mają żadnych zaległych zobowiązań. Najczęściej jest to spowodowane brakiem dopełnienia obowiązku złożenia wniosku o wypisanie byłego dłużnika przez wierzyciela. Wpisy mogą być też zamieszczane przez nieuczciwe osoby lub firmy. Do rejestru nierzadko trafiają również informacje dotyczące tzw. spornych długów. W takich sytuacjach można zwrócić się do wierzyciela o usunięcie danych z rejestru, do czego uprawnia Ustawa z 9 kwietnia 2010 roku dotycząca udostępniania i wymiany danych gospodarczych. Zgodnie z jej zapisami, wierzyciel jest zobowiązany do zażądania aktualizacji informacji w KRD w przypadku wygaśnięcia lub wykonania zobowiązania czy stwierdzenia faktu jego nieistnienia w ciągu 14 dni. Przekazywanie do biura nieprawdziwych informacji gospodarczych grozi wysoką grzywną, tak samo jak brak usunięcia nieaktualnej informacji gospodarczej w ciągu 90 dni

Z czego są wykonane sztuczne rośliny?

0
hurtownia dekoracji

Sztuczne kwiaty to rodzaj sztucznej rośliny, która służy do dekoracji. Sztuczne rośliny są wykonane z plastiku, metalu i innych sztucznych materiałów, aby stworzyć wygląd prawdziwych roślin. Można je wykorzystać na różne sposoby do dekoracji domu lub biura.

Najczęstszym zastosowaniem sztucznych kwiatów jest aranżacja w bukietach. Sztuczne kwiaty mogą być również wykorzystywane jako ozdoba stołu na przyjęciach czy kolacjach lub mogą być zawieszone na suficie i ścianach jak girlanda lub baner.

Sztuczne kwiaty to najpopularniejsza dekoracja na wesela, przyjęcia i inne okazje. Są niedrogie, łatwe w utrzymaniu i wytrzymują długo.

Czakos – w naszej hurtowni znajdą Państwo najlepszej jakości artykuły dekoracyjne. Zaopatrujemy wyłącznie podmioty gospodarcze na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Rynek sztucznych kwiatów jest obecnie szacowany na 5 miliardów dolarów. Oczekuje się, że rynek wzrośnie w CAGR na poziomie 4% do 2025 r. Sztuczne kwiaty istnieją już od jakiegoś czasu i stają się coraz bardziej popularne.

Sztuczne kwiaty są wykonane z poliestru lub jedwabiu i występują w wielu kolorach, kształtach, rozmiarach i stylach. Sztuczne kwiaty mogą być używane do celów dekoracyjnych, a także do nadania domu świeżego wyglądu, którego nie da się osiągnąć za pomocą naturalnych kwiatów.

Sztuczne kwiaty są zwykle wykonane z plastiku, papieru, jedwabiu i innych materiałów, które nie wyglądają tak samo jak prawdziwe kwiaty. Ale często są one tańsze niż prawdziwe kwiaty i mogą trwać bardzo długo.

Istnieje wiele różnych rodzajów sztucznych kwiatów, które można kupić. Niektóre przykłady obejmują bukiety, aranżacje i pojedyncze łodygi. W niektórych sklepach dostępne są również sztuczne rośliny. Te również są dostępne w różnych kolorach i rozmiarach, aby zaspokoić wszelkie potrzeby związane z dekoracją.

Sztuczne kwiaty to świetny sposób na dodanie koloru i piękna do każdego domu lub biura. Stanowią niedrogą alternatywę dla świeżych kwiatów, które często są drogie i trudne w utrzymaniu.

W tej sekcji porozmawiamy o tym, jak sztuczne kwiaty można wykorzystać zarówno w domu, jak i w biurze. Sztuczne kwiaty można wykorzystać w domu jako dekoracje na przyjęcia i inne specjalne okazje. Mogą być również używane jako niedroga alternatywa dla świeżych kwiatów, które nie mogą rosnąć na zewnątrz w miesiącach zimowych lub nie mogą przetrwać zbyt długo bez wody. Sztuczne rośliny to również propozycja dla tych, którzy chcą zieleni w swojej przestrzeni, ale nie chcą jej codziennie podlewać.

Mają również wiele zastosowań w miejscu pracy, np. są rozdawane na konferencjach jako prezenty lub nagrody, dekorowanie biura

Sztuczne kwiaty to alternatywa dla tradycyjnych kwiatów. Są często używane do dekoracji, ślubów i pogrzebów.

Też chcesz mieć dobrze ogarnięty marketing w swoim biznesie? Odwiedź stronę marki Rikona.pl i zyskaj marketing na który zasługujesz.

Sztuczne kwiaty zastępują prawdziwe. Sztuczne kwiaty można wykorzystać na wiele różnych sposobów, takich jak śluby, pogrzeby, dekoracje. Sztuczne kwiaty mogą być wykonane z wielu różnych rzeczy, takich jak plastik, jedwab czy papier.

Sztuczne rośliny zastępują prawdziwe. Sztuczne rośliny mogą być wykonane z wielu różnych materiałów, w tym z plastiku, jedwabiu czy papieru.

Rozliczenie PIT za 2022 rok – O czym należy pamiętać?

0
Rozliczenie PIT za 2022 rok

Przedsiębiorcy, a także i osoby fizycznie niezmiennie jak co roku, zobowiązani są złożyć swoje zeznania podatkowe. W przeszłości wypełnienie formularza wiązało się z niemałym ‚główkowaniem’, a ostatecznie i tak kończyło się prośbą o pomoc specjalisty tj. księgowego. System na szczęście z biegiem czasu został dostosowany do potrzeb i możliwości każdego amatora. W tej chwili rozliczenie PIT można złożyć online. Procedura jest stosunkowo prosta i w gruncie rzeczy ogranicza się przede wszystkim do przygotowania odpowiednich dokumentów, zalogowania i poprawnego wypełnienia formularza. Z jakimi zmianami w rozliczeniu PIT za rok 2022 należy się liczyć? Kogo będą dotyczyć, a także jakich terminów należy się trzymać?

  1. Najważniejsze zmiany w rozliczeniach PIT za 2022 rok
  2. Pamiętaj, by rozliczyć PIT za 2022 rok w terminie!
  3. Jak szybko i wygodnie rozliczyć PIT za rok 2022?

Najważniejsze zmiany w rozliczeniach PIT za 2022 rok

Najważniejsze zmiany w rozliczeniach PIT za 2022 rok

Wypełniając formularz rozliczeniowy w 2023 rok należy się liczyć z odgórnie nałożonymi zmianami. Jedną z ważniejszych jest zmiana stawki podatkowej dla osób fizycznych, których dochody nie przekraczają 120 tys. zł. W Nowym Roku podatnicy mogą się spodziewać obniżki z 17% na 12%. Przychylnie spojrzano w nowych zeznaniach podatkowych na sytuacje finansowe osób samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z przyjętymi zasadami, podatnik będzie miał możliwość uwzględnić w rozliczeniu PIT za 2022 rok, dwukrotność kwoty wolnej od podatku tj. 60 000 zł. Jeśli zaś chodzi o kwotę wolną od podatku dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych, to zwiększono próg do 30 tys. zł dochodu. Nie zapomniano również i o przedsiębiorcach. Istotną zmianą skierowaną do nich jest poszerzenie katalogu przedsiębiorców, rozliczających się z fiskusem na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Wynika to z faktu zwiększenia limitu umożliwiającego korzystanie z tej formy rozliczenia do 2 mln euro.

Pamiętaj, by rozliczyć PIT za 2022 rok w terminie!

Terminy na rozliczenie PIT za 2022 rok są nieprzekraczalne. Każdy, kto przynajmniej raz w życiu spóźnił się ze złożeniem deklaracji wie, że konsekwencje tego zaniechania, bywają bardzo bolesne. Za każdy dzień zwłoki, naliczane są bowiem odsetki. Dodatkowo w niektórych przypadkach, sprawę rozpatruje już nie Urząd Skarbowy, a sąd, który decyduje o tym czy należy ją traktować jako wykroczenie czy przestępstwo. Dlatego też nie warto czekać na wezwanie z Urzędu, tylko złożyć zeznanie w terminie. PIT za 2022 r. należy w większości przypadków rozliczyć do 30 kwietnia. Jednak z racji tego, że 30. kwietnia 2023 r. wypada w niedzielę, czyli dzień wolny od pracy, termin wydłuża się o dodatkowe 2 dni do 2 maja. Dotyczy to PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Podobne terminy obowiązują również w przypadku zapłaty podatku z PIT-28.

Jak szybko i wygodnie rozliczyć PIT za rok 2022?

Jak szybko i wygodnie rozliczyć PIT za rok 2022

Najprostszą metodą złożenia zeznania podatkowego jest oczywiście wypełnienie formularza online bez wychodzenia z domu. Procedura ogranicza się do kilku kliknięć i prawidłowego uzupełnienia pól. Dużą popularnością cieszy się program Pitax.pl, czyli dedykowany program umożliwiający sprawne i bezpieczne rozliczenie PIT za 2022 rok. By odesłać gotowe rozeznanie do Urzędu Skarbowego przez internet, w pierwszej kolejności należy założyć indywidualne konto. Kolejne kroki są bardzo intuicyjne. System tak naprawdę odpowiednio nawiguje użytkownika, które pola kolejno powinien wypełnić. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich ulg i odliczeń, a co najważniejsze o pobraniu UPO, czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Rozliczenia podatkowe spędzają sen z powiek ludziom od lat. Na szczęście XXI wiek i rozwój technologii, pozwoliły dostosować mechanizm rozliczeń do potrzeb każdego podatnika, czego najlepszym dowodem są programy do takie jak Pitax.pl

Jak zacząć inwestować w akcje online?

0
Jak zacząć inwestować w akcje online

Handel akcjami jest obecnie prostszy niż kiedykolwiek – możemy bez problemu robić to z poziomu komputera lub nawet smartfona. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych krokach, zanim zaczniemy inwestować.

Jak znaleźć dobrą pracę w Rzeszowie?

0
praca

Nie bez powodu mówi się, że Rzeszów to „stolica innowacji”. Rozwój miasta widać niemalże gołym okiem. Coraz więcej inwestorów decyduje się na otwieranie swoich działalności właśnie w tym mieście, a nowo powstające osiedla zapewniają mieszkania dla osób, które chcą się tu osiedlić. Wraz z rozwojem miasta powstają też kolejne miejsca pracy, dzięki czemu więcej osób może liczyć na rozwój swojej kariery zawodowej. Z tego powodu warto pomyśleć nad zmianą swojej obecnej pracy na lepszą. Na taką, która zapewni nam rozwój i satysfakcję. Więc jak znaleźć dobrą pracę w Rzeszowie?

Co się kryje pod pojęciem Web 3.0?

0
Co się kryje pod pojęciem Web 3.0?

Internet wciąż jest stosunkowo młodą technologią, jednak dziś praktycznie nikt nie wyobraża sobie życia bez niego. Z racji ogromnej ilości danych i liczby użytkowników nie da się kontrolować całego internetu, ale coraz częściej mówi się o problemach z prywatnością użytkowników. „Władców internetu”, czyli największe korporacje ma wyeliminować nieco utopijna zdecentralizowana wersja internetu, czyli Web 3.0. Co trzeba o nim wiedzieć?

Czym jest Web 3.0?

Web 3.0 można zdefiniować jako trzecią generację usług internetowych opartą na nowych technologiach związanych m.in. ze sztuczną inteligencją, blockchain, machine learning, internetem rzeczy (Internet of Things – IoT), blockchain i VR (virtual reality). Dalszy rozwój Web 3.0 ma na celu stworzenie jeszcze inteligentniejszych i jeszcze lepiej połączonych ze sobą stron i aplikacji internetowych. Powszechne wykorzystanie sztucznej inteligencji ma doprowadzić m.in. do szybszego dostarczania doskonale spersonalizowanych informacji do każdego użytkownika. W Web 3.0 strony internetowe i aplikacje webowe będą miały dostęp do swoistego oceanu danych, który będą w stanie zrozumieć, wykorzystać i dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników. Realizacja takich planów ma być możliwa dzięki implementacji jeszcze inteligentniejszych algorytmów wyszukiwania oraz Big Data. Ważnym założeniem Web 3.0 jest zmiana sposobu, w jaki są przechowywane i wykorzystywane dane – czyli przejście z modelu scentralizowanego na zdecentralizowany, co ma miejsce przykładowo w temacie kryptowalut, które można nabywać np. na giełdzie Binance opinie posiadające w przeważającej mierze pozytywne, a których bazą jest technologia Blockchain.

Czym się różnią Web 3.0 od Web 2.0?

Pierwszym szeroko dostępnym internetem w latach 90. był Static Web 1.0, czyli internet z ograniczonym dostępem do informacji i praktycznie brakiem interakcji z użytkownikami. Następnie powstał Web 2.0, czyli internet, z którego dziś korzystamy. Znacznie większa interaktywność i wykorzystanie takich języków programowania jak np. Javascript i CSS3 sprawiły, że powstały takie platformy jak np. YouTube, Facebook i Wikipedia. Przejście od Web 1.0 do Web 2.0 doprowadziło do tego, że ze statycznych odbiorców treści użytkownicy stali się dynamicznymi twórcami stron, blogów, a później również vlogów. A co zmieni się wraz z rozwojem Web 3.0? Jest to kolejny krok w rozwoju Internetu. Zakłada on, że algorytmy będą wykorzystywać informacje o potrzebach użytkowników w znacznie skuteczniejszy sposób. Do kluczowych cech Web 3.0 zaliczamy m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji, wszechobecność, sieć semantyczną i grafika 3D.

Zalety i wady Web 3.0

Rozwój Web 3.0 prowadzi do trzeciej generacji usług internetowych w postaci ulepszonych stron internetowych i aplikacji, które opierają się m.in. na machine learning. Tworzenie bardziej inteligentnych, połączonych i opartych na zdecentralizowanych źródłach danych stron internetowych jest więc jednym z głównych celów Web 3.0. Web 3.0 będzie wykorzystywać zdecentralizowane sieci, aby zapewnić konsumentom lepszą kontrolę nad swoimi danymi w internecie. Jednocześnie Web 3.0 doprowadzi do znacznie większej personalizacji internetu. Web 3.0 będzie w stanie rozpoznać preferencje użytkowników, co znacznie przyspieszy wyszukiwanie informacji online. Web 3.0 pomoże też sprzedawcom w przeprowadzeniu skuteczniejszych działań marketingowych, natomiast użytkownicy będą widzieć tylko takie reklamy, które będą dla nich wartościowe.

Największą zaletą „nowego” internetu jest jednak to, że jego działanie nie jest zależne od konkretnych jednostek, dlatego największe korporacje świata nie będą mieć tak dużej kontroli nad internetem jak dziś. W rezultacie zdecentralizowane aplikacje, znane również jako dApps, nie mogą być w żaden sposób filtrowane ani ograniczane. Z kolei wśród wad Web 3.0 należy wyróżnić konieczność wykorzystania bardziej zaawansowanej technologii niż dzisiejsze komputery i smartfony oraz problemy związane z całkowitą decentralizacją, co może doprowadzić do wzrostu cyberprzestępczości.

Czy rozliczyłeś już swój PIT?

0
PIT online

Jak co roku, każdy obywatel, który otrzymał dochód za swoją pracę w danym roku, musi złożyć roczne rozliczenie z podatku dochodowego i nie może zapomnieć, że czas na to ma do 30 kwietnia roku następującego po danym roku dochodowym. Coraz większa część społeczeństwa wykonuje rozliczenie PIT online.

Oferty pracy IT w Warszawie

0
Oferty pracy IT w Warszawie

Po wybraniu kierunku w IT, pomyślnym ukończeniu kursów i uzyskaniu certyfikatu, początkujący programista ma pytanie: co dalej? Jak znaleźć pierwszą pracę w IT z zerowym doświadczeniem, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu CV?

ZOBACZ TEŻ